PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON TRÁNG LIỆT
Đồng diễn Nối vòng tay lớn
Thê dục sáng
Tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm